تا و

سیلاب محبتم ز دامن بگذشت. سخنگوی ایشان اعلام کرد: «شهروندانی که قادر به حمل سلاح هستند، وظیفه دارند که در دفاع از

2022-12-09
    أوراق عمل لغتي صف ثالث ابتدائي ف الأول
  1. زیرا که بدو بوسه همی نتوان داد