حرف س عسل

منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل . نام یکی از عوامل موثر در برندسازی شخصی است

2022-12-06
    الماك
  1. س
  2. سَيارة، سُوق، سِتارة