شبت

گیاهی است یک ساله به ارتفاع 40-100 سانتیمتر، ساقه آن قائم استوانه بی کرک دارای شیارهای . loom), غيم

2023-02-04
    ب رنامج اكلناها
  1. 843 likes
  2. 5 Fructus, semina / Fruits, seeds
  3. Morteza Masoudi - Shabet Khosh
  4. 💔
  5. 3M
  6. 633٫000
  7. شبت بخیر *** الهی شکر که خدا هست
  8. ت